Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys  on asunto-osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden, vuokrataloyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten kiinteistönomistajien etujärjestö Keski-Suomessa.  Toiminnan tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kiinteistöjen omistamiseen, ylläpitämiseen ja kunnosta huolehtimiseen ja niiden arvon säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tätä yhdistys toteuttaa jakamalla luotettavaa ja oikeaa tietoa, kehittämällä taloyhtiöiden osaamista ja toimintaa, vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tutkimalla ja tilastoimalla. 

Kiinteistöyhdistys on  olemassa jäseniään varten ja yhdistys tarjoaa niille ajanmukaisia palveluita ja etuja. Niitä kehitetään jatuotetaan yhdessä Suomen Kiinteistöliiton, muiden kiinteistöyhdistysten sekä kumppaniverkoston kanssa ja yhä enemmän käyttämällä palvelumuotoilun menetelmiä. Sitä kuinka hyvin yhdistys on palveluissaan onnistunut, selvitetään säännöllisin väliajoin Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyssä, seuraavan kerran keväällä 2018.  

Tämä toimintasuunnitelma perustuu  Kiinteistöyhdistyksen  strategiaan vuosille 2018 – 2022 sekä Kiinteistöliiton Palveleva vaikuttaja -strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. 

1. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksen varsinaisen kokous on 12.3.2018. Kokouksen tekemiä päätöksiä toteuttaa ja toimintaa valvoo hallitus, joka kokoontuu tarpeen vaatiessa toimikautensa aikana. Kun hallitus järjestäytyy, sille laaditaan työjärjestys. Hallituksen apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä tarpeen mukaan muita hallituksen nimeämiä asiantuntijoita. Hallitus perustaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan asioita hallitukselle. Kauden lopussa hallitus arvioi omaa työskentelyään 

Yhdistys kehittää hyvää hallinto- ja johtamistapaa niin, että sen toiminnassa huomioidaan yhdistyksen arvot ja tavoitteet, talous ja omistajaohjaus jäsenten taholta.  

Yhdistyksen toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja ja järjestöassistentti. Toimihenkilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti. He osallistuvat Kiinteistöliiton ja tarpeen mukaan muihin koulutuksiin. Toiminnan ja osaamisen kehittäminen, työtyytyväisyys ja työssä viihtyminen ovat kriittisiä menestystekijöitä yhdistykselle. 

2. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN 

Kiinteistöyhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kiinteistöjen omistamista koskevissa asioissa Keski-Suomessa. Kiinteistöliitto vastaa edunvalvonnasta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

Kiinteistöyhdistys pyrkii luomaan kestävät yhteydet julkiseen hallintoon, päättäjiin, viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin Keski-Suomessa. Jyväskylän kaupungin organisaatiossa tärkeimmät tahot ovat kaupunkirakennepalvelut, joka vastaa yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta, sekä kaupunkirakennelautakunta. Yhdistys pyrkii luomaan yhteyksiä vastaaviin tahoihin muissakin Keski-Suomen kunnissa sekä tulossa olevassa maakuntahallinnossa.  

Kiinteistöyhdistys laatii esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja ja viestittää aktiivisesti avainasemassa oleville päättäjille sekä muille vaikuttajille. Sitä varten yhdistyksen vaikuttajarekisteri tarkistetaan ja päivitetään. 

Kiinteistöyhdistys ja Kiinteistöliitto toteuttavat tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tuloksia yhdistys hyödyntää edunvalvonnassa paikallisesti. Sellaisia ovat esimerkiksi vuosittaiset indeksitalovertailut kuntakohtaisten kiinteistökustannusten kehityksestä. 

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:n (Jekku) toiminta uudistuu 2018. Kiinteistöyhdistyksellä perustajajäsenenä on kaksi paikkaa uuden Jekun hallituksessa ja kiinteistöyhdistystä edustavat siellä Pekka Kortelainen ja toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on lisäksi Jekun työvaliokunnassa. 

Toiminnanjohtaja on mukana edelleen Jyväskylän kaupungin Hissi- ja esteettömyystyöryhmässä. Yhdistys pyrkii saamaan edustuksen muihinkin vastaaviin verkostoihin ja työryhmiin. 

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden paikallisten kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja järjestöjen kanssa kuten esimerkiksi Keski-Suomen Energiatoimisto ja Keski-Suomen Ammatti-isännöitsijät.  

3. NEUVONTA  

Neuvonnalla yhdistys auttaa jäseniä löytämään ratkaisuja kysymyksiin ja välttämään ongelmatilanteiden syntymistä ja kärjistymistä. Neuvonnan asiakkaita ovat hallitusten jäsenet, isännöitsijät ja muut taloyhtiöiden luottamushenkilöt, joille palvelu on maksuton. 

Kiinteistöyhdistyksen paikallinen neuvonta auttaa jäseniä kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa antaa pääasiassa toiminnanjohtaja. Neuvontaa annetaan puhelimitse ja toimistolla sekä mahdollisuuksien mukaan koulutus- ja muissa tilaisuuksissa. Jäsenet voivat pyytää neuvontaa sähköpostitse, mutta vastaukset annetaan aina puhelimitse tai tapaamisessa. Kaikkiin yhteydenottoihin pyritään vastaamaan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. Asiakastyytyväisyyttä pyritään mittaamaan pyytämällä asiakkailta palautetta neuvonnan jälkeen. 

Kiinteistöyhdistyksen jäsenten käytössä on Kiinteistöliiton valtakunnallinen puhelinneuvonta laki-, korjaus- ja teknisissä, energia-, talous- ja veroasioissa sekä Kiinteistötyönantajat ry:n puhelinneuvonta taloyhtiöiden palkkaamien työntekijöiden työsuhdeasioissa. Kiinteistöyhdistys käyttää näitä palveluita itse ja markkinoi niitä jäsenilleen yhdistyksen jäsenpalveluina. Kiinteistöyhdistys pyrkii kuitenkin tarjoamaan jäsenilleen neuvontapalvelua siten, että asiakas saa vastauksen kysymykseensä mieluiten aina omalta paikalliselta yhdistykseltään.  

Yhdistys kirjaa kaikki neuvontapyynnöt Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmään (JTJ). Samalla tarkistetaan, että taloyhtiön yhteyshenkilöiden tiedot ovat rekisterissä oikein. Vuonna 2017 jäsenet käyttivät Kiinteistöyhdistyksen ja Kiinteistöliiton neuvontapalveluita yhteensä lähes 700 kertaa. Yhdistys seuraa yhteydenottojen määrää ja aiheita ja huomioi ne koulutustarjontaa kehittäessään 

Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat Kiinteistöliiton ja alueellisten kiinteistöyhdistysten yhteisiin koulutuksiin, jotta voidaan varmistaa lain ja asetusten yhdenmukainen tulkinta ja neuvonta. 

4. KOULUTUS 

Kiinteistöyhdistyksen maksuttoman koulutustoiminnan tavoitteena on jäsentaloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden työskentelyn ja osaamistason kehittäminen tarjoamalla niille ajankohtaista, monipuolista, oikeaa ja luotettavaa tietoa.  

Yhdistys voi tarjota myös kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, jolloin ne tukevat markkinointia ja jäsenhankintaa. 

Yhdistys järjestää luentoja hallitusten jäsenille yleensä iltaisin Jyväskylän kaupungin pääkirjastolla. Aiheita vuonna 2018 ovat ainakin ajankohtainen lainsäädäntö, taloyhtiön viestintä, hallitustyöskentely, lisä- ja täydennysrakentaminen, palvelujen hankinta, suunnitelmallinen kiinteistönpito ja märkätilan korjaus, energiatehokkuus sekä maksu- ja järjestyshäiriöt. Luennoitsijoina toimivat Kiinteistöliiton asiantuntijat. Iltapäiväluentojen ohjelmaa pyritään tiivistämään niin, että ammattilaiset voisivat helpommin osallistua niihin työajallaan.  

Yhdistys järjestää luentoja isännöinnin ammattilaisille yleensä iltapäivisin Jyväskylän kaupungin pääkirjastolla samoina päivinä kuin hallituksille. Aiheet ovat usein samat, mutta siten, että luennot on suunnattu ammattilaisille. Osa vuoden 2018 aiheista on pelkästään ammattilaisille, kuten esimerkiksi täydennysrakentaminen.  

Yhdistys järjestää hallitusten jäsenille Jyväskylässä, Äänekoskella, Keuruulla, Jämsässä, Saarijärvellä ja Viitasaarella luentoja aiheena asunto-osakeyhtiön hallinto, hyvä hallintotapa ja hallitustyöskentely. Kouluttajana toimii toiminnanjohtaja ja ne on suunnattu erityisesti uusille hallitusten jäsenille. Tavoitteena on rohkaista heitä hallitustyöskentelyyn.  

Yhdistys voi järjestää tarvittaessa lisää luentoja ajankohtaisista aiheista kuten tietosuoja-asetuksen vaatimukset (GDPR) tai sähköinen asunto-osakerekisteri. 

Yhdistys järjestää taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille Jyväskylässä tapaamisen 3-4 kertaa. Tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä jäsenyhtiöiden hallintoon ja johtamiseen. Toiminta on Kiinteistöyhdistyksen hallituksen ohjauksella ja tuella tapahtuvaa osallistujien oman taloyhtiön kehittämiseen tähtäävää aktiivista tekemistä. 

Yhdistys alkaa tarjota jäsenilleen verkkoseminaareja eli webinaareja vuoden 2018 aikana. Niiden järjestäminen ajankohtaisista aiheista onnistuu tarvittaessa nopeasti ja mahdollistaa osallistumisen koko maakunnan alueelta helpommin. Yhdistys hyödyntää Kiinteistöliiton ja muiden kiinteistöyhdistysten tarjontaa, mutta voi tuottaa niitä itsekin sen jälkeen, kun yhdistys hankkii tarvittavat välineet ja lisenssit. Silloin esimerkiksi Kaupunginkirjastossa järjestettäviä luentoja voisivat seurata verkossa ne, jotka eivät pääse paikan päälle Jyväskylään 

Yhdistys hyödyntää ja jakaa jäsenilleen Kiinteistöliiton tarjoamia koulutusvideoita, jotka soveltuvat itsenäiseen etäopiskeluun. Vuoden aikana sellaisia voivat tarjota muutkin kiinteistöyhdistykset ja yhdistyksen kumppanuusverkosto. Yhdistys voi myös itse tuottaa omia koulutusvideoita.  

Yhdistys mittaa asiakastyytyväisyyttä pyytämällä kaikilta koulutuksiin osallistuneilta henkilöiltä palautetta koulutustilaisuuden jälkeen. Tekniset valmiudet tähän pitää kuitenkin ensin selvittää.  

Yhdistys hyödyntää Opintokeskus Siviksen tarjoamaa taloudellista tukea koulutustoiminnalle. Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.  

Yhdistys tekee yhteistyötä koulutusten järjestämisessä Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa ja markkinoi jäsenilleen Kiinteistöalan koulutuskeskuksen Keski-Suomen alueella järjestämiä koulutuksia. Sen vastineena kiinteistöyhdistyksen henkilökunta voi osallistua koulutuksiin veloituksetta. Yhdistys pyrkii entistä paremmin koordinoimaan omaa koulutustarjontaa ja Kiinkon tarjontaa Keski-Suomessa siten, että mahdolliset päällekkäisyydet vältettäisiin.  

Yhdistys tukee ammatillisen osaamisen kehittämistä myöntämällä stipendejä kiinteistöalan tutkintoja suorittaneille henkilöille. Yhdistys on myöntänyt stipendejä johtavan ammatti-isännöitsijän AIT-tutkinnon suorittaneille. Stipendejä myönnetään myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.  

Yhdistys selvittää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten oppilaitosten kanssa. Yhdistys voisi tarjota koulutus-, ohjaus- ja asiantuntija-apua sekä harjoittelupaikkoja alan oppilaitoksille ja opiskelijoille. Oppilaitokset puolestaan voisivat tarjota koulutusta yhdistyksen jäsenille ja henkilökunnalle.  

Yhdistyksen omien toimihenkilöiden taitoja ja valmiutta kouluttamiseen, verkkokoulutusten pitoon ja koulutusten videointiin pyritään kehittämään  

5. TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 

Tutkimus- ja kehitystoiminta tukee uusien sovellusten ja palveluiden, osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä jäsenten tarpeisiin. Painopistealueita ovat asuinkiinteistökannan suunnitelmallisen kiinteistönpidon tehostaminen, energiatehokkuuden parantaminen, korjausrakentaminen ja täydennysrakentaminen, rakennuttamisosaamisen ja hankesuunnitteluosaamisen edistäminen sekä sellaisten uusien teknologioiden hyödyntäminen, joilla voidaan edesauttaa kiinteistönpitoa. 

Yhdistys toteuttaa taas syksyllä 2018 Keski-Suomen indeksitalovertailun, jossa vertaillaan kiinteistöveroja ja kunnallisia maksuja maakunnan suurimmilla paikkakunnilla. Yhdistys tekee myös perusteellisemman analyysin Keski-Suomen indeksitalovertailuista 2005 – 2017 kertyneestä aineistosta.  

Yhdistys toteuttaa jäsenten keskuudessa kyselytutkimuksia, joiden avulla pyritään saamaan käsitys niiden koulutustarpeista ja muista mahdollisista tutkimus- ja kehittämishankkeista. 

Kiinteistöyhdistys auttaa Kiinteistöliittoa toteuttamaan valtakunnallisia tutkimuksia. Näitä ovat ainakin vuosittaiset indeksitalovertailu, korjausbarometri ja asumismenot-tutkimus. Yhdistys myös tiedottaa niiden tuloksista Keski-Suomen maakunnan osalta.  

Yhdistys pyrkii saamaan edustajansa mukaan sellaisiin Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa voidaan käyttää yhdistyksen edustajien asiantuntemusta. 

Yhdistys tukee alaa hyödyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa tarjoamalla tutkimus- ja opinnäytetöiden aiheita alan oppilaitoksille Keski-Suomessa. Yhdistys selvittää muitakin yhteistyömahdollisuuksia oppilaitosten kanssa 

7. SOVITTELU 

Yhdistys tarjoaa jäsenille sovittelupalvelua. Sovintomenettelyä voidaan käyttää riita-asioissa yhdistyksen jäsenen ja tämän vastapuolen välillä. Sovittelijana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja, jonka osaamista ja valmiutta sovitteluun kehitetään koulutuksella. 

8. JÄSENVIESTINTÄ JA TIEDONHALLINTA 

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista, alalla tapahtuvista muutoksista, hyvistä toimintatavoista, yhdistyksen palveluista sekä yhdistyksen tarjoamista koulutuksista ja tapahtumista aktiivisella jäsenviestinnällä. Yhdistys käyttää jäsenviestintään yhdistyksen omaa lehteä, sähköisiä uutiskirjeitä ja koulutustiedotteita, yhdistyksen internet-sivuja ja mahdollisesti sosiaalista mediaa. 

Yhdistys julkaisee Keski-Suomen Kiinteistöviesti -lehteä. Lehti jaetaan jäsenyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille, ilmoittajille, päättäjille, vaikuttajille ja muille sidosryhmille sekä potentiaalisille uusille jäsenille. Lehden päätoimittajana on yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimitussihteerinä järjestöassistentti. Lehden kustantajana toimii KKY-Palvelu Oy ja lehden toimittaa ja taittaa Kamua Oy. Lehden painos on noin 5500. Lehti vahvistaa kuvaa yhdistyksestä luotettavana ja puolueettomana tahona. Lehden tarkoitus on palvella jäsenviestintää. Siksi riittää, että lehden kulut katetaan ilmoitusmyynnillä 

Yhdistys voi hyödyntää jäsenviestinnässään myös Suomen Kiinteistölehteä ja sen verkkopalvelua. Lehti jaetaan jäsentaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille. 

Yhdistyksen sähköpostitse tapahtuva uutiskirjeviestintä uudistuu vuonna 2018. Uutiskirjeiden jakelussa ryhdytään käyttämään uutta välinettä (emaileri). Samalla uutiskirjeitä ja niiden sisältöä selkeytetään. Uutiskirje jaetaan hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille. Sähköpostitiedotteilla ilmoitetaan myös tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista.  

Yhdistyksen internet-sivuilla tiedotetaan koulutustilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Sivut ovat kuitenkin avoimet kaikille eikä siellä ole jäsenille omaa osiota. 

Yhdistyksen jäsenviestintä perustuu Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmän (JTJ) käyttöön. Yhdistys varmistaa toukokuuhun 2018 mennessä, että henkilötietojen käsittely täyttää uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja yhdistys laatii rekisteristä tietosuojaselosteen.  

Yhdistys kannustaa ja auttaa jäseniään ottamaan käyttöön Kiinteistöliiton mobiilijäsenkortin. Viimeiset pahviset jäsenkortit toimitetaan jäsenille 2018 alussa ja ne ovat voimassa 2018 – 2019.

9. MARKKINOINTI JA JÄSENHANKINTA 

Markkinoinnin tarkoitus on vahvistaa kuvaa yhdistyksestä kiinteistöalan keskeisenä vaikuttajana, joka toimii jäsentensä yhteisten päämäärien hyväksi ja tuottaa jäsenille helposti saavutettavat paikalliset ja asiantuntevat palvelut.  

Vuonna 2018 tavoitteena on vahvistaa kuvaa yhdistyksestä osana valtakunnallista Kiinteistöliittoa ja alueellisten kiinteistöyhdistysten verkostoa, jotka yhdessä ovat kiinteistöalan keskeinen valtakunnallinen vaikuttaja. Yhdistyksen pitää harkita ja selvittää rinnakkaistoiminimen ”Kiinteistöliitto Keski-Suomi” ottamista käyttöön markkinoinnissa ja jäsenviestinnässä. 

Kiinteistöliitto toteuttaa yhdessä kiinteistöyhdistysten kanssa tunnettuus-kampanjan kevään 2018 aikana. Kampanjalle laaditaan suunnitelma ja Kiinteistöyhdistys hyödyntää kampanjan mahdollisimman hyvin omalla alueellaan Keski-Suomessa. 

Yhdistys tuo esiin asumiseen ja kiinteistöihin liittyviä kysymyksiä Keski-Suomen tiedotusvälineissä toimittamalla niille tiedotteita. Mediaviestinnässä hyödynnetään Kiinteistöliiton STT Info -tiedote-palvelua. Tärkeimpiä tiedotusvälineitä ovat Keskisuomalainen, YLE Keski-Suomi ja paikallislehdet. Tiedotusvälineiden kanssa järjestetään toimittajatapaamisia, teemoittain ja aiheittain kohdennettuna eri välineille. Toimittajiin pyritään luomaan läheiset suhteet ja tarjotaan juttuideoita ja haastatteluita ajankohtaisista aiheista. Medianäkyvyyttä seurataan Retriever-palvelulla päivittäin. 

Yhdistys osallistuu valtakunnallisen Mahdollisuuksien remontti -kiertueen tapahtumaan Jyväskylässä helmikuussa 2018 ja Jyväskylän rakennusmessujen ammattilaistilaisuuteen maaliskuussa 2018. Syksyllä 2018 yhdistys järjestää Jyväskylässä Taloyhtiö-tapahtuman yhteistyössä Keski-Suomen ammatti-isännöitsijät ry:n kanssa. Yhdistyksellä on tilaisuuksissa näkyvä rooli näytteilleasettajana ja kouluttajana. Yhdistys voi osallistua muihinkin tapahtumiin tai järjestää kumppanien kanssa tilaisuuksia, joissa se voi tavoittaa potentiaalisia uusia jäseniä.  

Yhdistyksen Internet-sivut uudistettiin vuonna 2016. Sivuilla esitellään yhdistyksen toimintaa ja palveluja. Sivujen tärkein tehtävä on tarjota helppo tapa löytää tietoa jäsenyydestä, ottaa yhteyttä ja jättää jäsenhakemus. Sivuja pitää tarvittaessa muuttaa niin, että sivut olisivat mahdollisimman selkeät ja tukisivat edellä mainittuja tavoitteita. 

Yhdistys pyrkii hyödyntämään Sosiaalista mediaa entistä tavoitteellisemmin, mutta harkiten. Yhdistykselle perustetaan Facebook- ja LinkedIn-sivut, mutta viestintä keskitetään yhteen kanavaan. Lisäksi toiminnanjohtaja viestittää ajankohtaisista asioista henkilökohtaisella Twitter-tilillään. 

Jäsenhankinnan kohderyhmä ovat asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt. Yhdistys tehostaa jäsenhankintaa selvittämällä kohderyhmän tarpeita ja jakamalla niille tietoa yhdistyksen palveluista ja toiminnasta. Yhdistys tarjoaa uusille jäsenille 50% alennuksen liittymisvuoden jäsenmaksusta. 

Yhdistyksen toimihenkilöiden osaamista mediaviestinnän toteuttamisessa kehitetään Kiinteistöliiton asiantuntijoiden avulla. Tarvittaessa kampanjoissa hyödynnetään ulkopuolisten viestintäasiantuntijoiden ja palveluntarjoajien erityisosaamista.  

10. JÄRJESTÖTOIMINTA JA EDUSTAMINEN 

Yhdistys on Suomen Kiinteistöliitto ry:n, Kiinteistötyönantajat ry:n, Veronmaksajain Keskusliitto ry:n ja Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:n jäsen. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä Kiinteistöliiton liittohallituksessa ja toiminnanjohtaja on mukana yhdistystoimikunnassa. Kiinteistöyhdistys pyrkii siihen, että sillä on jatkossakin edustaja liittohallituksessa ja muissa toimikunnissa. Kiinteistöliiton liittokokoustapahtuma järjestetään Tampereella 6.-7.4.2018 ja sinne yhdistyksestä osallistuvat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallituksien neuvottelupäivät Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöille pidetään 16.-17.8.2018. Yhdistyksen edustus muissa Kiinteistöliiton tapahtumissa päätetään aina erikseen hallituksessa.  

Yhdistys käy vuoropuhelua myös suoraan muiden alueellisten kiinteistöyhdistysten kanssa, kuten Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Keski-Suomen kiinteistöyhdistysten puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen Kuopiossa 15.-16.3.2018. 

11. KUMPPANIVERKOSTON KEHITTÄMINEN 

Yhdistyksen kumppaniverkoston avulla pyritään tarjoamaan jäsenille tuotteita ja palveluita, jotka auttavat jäseniä huolehtimaan kiinteistöistään. 

Yhdistyksellä on ollut yhteistyösopimus Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Jäsentaloyhtiöt ja niiden asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset saavat alennusta sähköenergian myyntihinnasta ja palveluista. Yhdistys pyrkii neuvottelemaan uuden yhteistyösopimuksen, jonka hyödyt jäsenille olisivat paremmat.  

Yhdistys neuvottelee uusia jäsenetuja ja alennuksia, jotka voivat olla määräaikaisia, mutta ajankohtaisempia ja useiden eri palveluntarjoajien kanssa. Sellaisia jäsenetuja ovat esimerkiksi 20 % alennus Jyväskylän Energia Oy:n Mainio Parkkipaikka -kartoituksesta taloyhtiöille 1.1.-30.6.2018 sekä Envera Oy:n tarjoama sähkön, veden ja lämmön kulutusseurantapalvelu Master Kuukausi jäsentaloyhtiöille hintaan 0 euroa vuonna 2018.  

12. TALOUS  

Kiinteistöyhdistyksen ja KKY-Palvelu Oy:n taloushallinto on ulkoistettu Azets Insight Oy:lle. Yhdistys jatkaa 2017 aloitettua taloushallinnon suunnittelun ja raportoinnin kehittämistä yhdessä Azetsin kanssa niin, että toiminnanjohtajalla ja hallituksella olisi aina ajantasainen kuva yhdistyksen ja KKY-Palvelu Oy:n taloudellisesta tilanteesta. 

Hallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2018 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Hallitus esittää vahvistettavaksi liitteenä olevan taulukon mukaiset jäsenmaksut vuodeksi 2018 ja että vuoden 2018 aikana yhdistykseen liittyville uusille jäsenille annetaan 50 % alennus liittymisvuoden jäsenmaksusta.  

Järjestötoiminnan kulut on arvioitu edellisvuotta suuremmiksi. Lisäystä on henkilöstö-, matka-, markkinointi- sekä tutkimus- ja kehityskuluissa. Kokous- ja neuvottelukuluja, toimisto- ja muita järjestötoiminnan kuluja puolestaan pyritään vähentämään.  

Koulutustoiminnan kulut on arvioitu olevan edellisten vuosien tasolla. Uusien välineiden käyttöönoton ei arvioida aiheuttavan merkittäviä lisäkuluja. 

Varainhankinnassa jäsenmäärän kasvu 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana näkyy kohonneina jäsenmaksuina ja jäsenhankinta-avustuksina (tuotot) sekä -palkkioina (kulut) 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnassa tuottojen on arvioitu olevan edellisen vuoden tasolla. Oletuksena on ollut, että yhdistyksen toimitiloissa ei ole vuokralaisia 2018 aikana. Lisäkuluja aiheuttaa yhden huoneiston vesivahinko, putkiremontti ja muutostyöt (muut sijoitustoiminnan kulut) 

Kiinteistöyhdistyksen sijoitustoimintaa ohjaa vuonna 2017 laadittu sijoitusstrategia.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry
Hallitus

Haku